Regulamin

& Informacje Podstawowe

1.  Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Laur Zaufania.
2. Organizatorem programu jest AA Company Joanna Nurczyk z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Jodłowej 18, o numerze NIP 7611513057, zwany dalej Organizatorem.
3. Program skierowany jest dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, spółki aukcyjne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwani dalej Uczestnikiem.
4. Program jest formą reklamy i promocji firm.
5. Celem programu jest promocja dobrych praktyk, transparetności firmy i jej wiarygodności na rynku konsumenckim.

 

& Warunki uczestnictwa

1. W celu przystąpienia do programu należy wypełnić formularz zgłoszenia znajdującego się na stronie www.laurzaufania.org i zaakceptować niniejszy regulamin, oraz spełnić następujące warunki:

    a. Uczestnik nie może posiadać wyroków sądowych dotyczących nieuregulowanych należności,
    b. Uczestnik nie może posiadać wyroków sądowych dotyczących ogłoszonej upadłości,
    c. Uczestnik nie może znajdować się w krajowej bazie dłużników,
    d. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać prawa klienta, oraz respektować zobowiązania reklamacyjne.

2. Czas weryfikacji zgłoszenia wynosi do 7 dni roboczych.
3. Decyzja o przystąpieniu do programu zapada do 7 dni roboczych od daty weryfikacji zgłoszenia.
4. Uczestnik programu może zostać wykluczony jeśli zostanie stwierdzony fakt naruszenia niniejszego regulaminu i traci prawo do posługiwania się materiałami otrzymanymi od Organizatora, w tym możliwością posługiwania się godłem Laur Zaufania.

& Opłaty

1. Przesłanie zgłoszenia i weryfikacja jest bezpłatna.
2. Uczestnictwo w programie i certyfikacja to koszt jednorazowy, który wynosi 379zł brutto.
3. Uczestnik programu otrzymuje:

    a. zaświadczenie o nadaniu Lauru Zaufania w formie elektronicznej,
    b. zaświadczenie o nadaniu Lauru Zaufania w formie wydrukowanej,
    c. wizytówkę internetową na stronie Organizatora na czas uczestnictwa w programie,
    d. możliwość posługiwania się godłem Laur Zaufania na czas uczestnictwa w programie.

4. Płatności za uczestnictwo pobierane są z góry na podstawie faktury proforma płaconej przelewem na konto Organizatora. Właściwa faktura VAT, wraz z wydrukowanym zaświadczeniem Laur Zaufania zostanie dostarczona na wskazany adres przez Uczestnika po przez kuriera DPD w terminie do 14 dni roboczych od wpłaty należności za uczestnictwo.
5. Wszystkie terminy są uwarunkowane procesem zbierania informacji potwierdzających wiarygodność danych nadesłanych przez Uczestnika, oraz czasem produkcji zaświadczenia.
6. Wydanie duplikatu zaświadczenia w wersji elektronicznej jest bezpłatne.
7. Wydanie duplikatu zaświadczenia w wersji wydrukowanej 70zł brutto.

 

& Czas uczestnictwa

1. Uczestnictwo w programie wraz ze wszystkimi przywilejami jest bezterminowe, o ile są spełnione warunki opisane w & Warunkach uczestnictwa.
2.Organizator ma prawo zakończyć udział Uczestnika w programie, jeśli zostanie wykryte naruszenie warunków uczestnictwa.

 

& Odstąpienie od programu, reklamacje

1. Uczestnik może w dowolnej chwili bezpłatnie przerwać uczestnictwo w programie, po przez poinformowanie Organizatora na piśmie dostarczonego na adres Organizatora.
2. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji,  która będzie rozpatrzona w terminie do 7 dni roboczych.

 

& Poufność danych osobowych

1. Wszystkie nadesłane dane firmy i osób zgłaszających są gromadzone i przechowywane w siedzibie Organizatora. Zbiór danych jest chroniony i zgłoszony do GIODO (Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych).
2. Dane w postaci nazwy firmy, danych kontaktowych, oraz loga są wykorzystane wyłącznie do komunikacji z Uczestnikiem, oraz użyte na zaświadczeniu i na stronie Organizatora.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu swoich danych, do ich zmiany, lub usunięcia z naszej bazy.

 

& Zapisy końcowe

1.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.laurzaufania.org